Regulamin biblioteki


       Regulamin biblioteki szkolnej
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
2. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od 5 września. Książki można wypożyczać na okres ferii.
3. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie,  uszkodzenie lub zagubienie książki. 
4. Książki wypożycza się na okres dwóch tygodni.
5. Jednorazowo można wypożyczyć 2-3 książki.
6. Wypożyczonej książki nie można przekazywać innym osobom.
7. Każdy uczeń może korzystać z czytelni przed lekcjami lub po lekcjach.
8. W uzasadnionych przypadkach z czytelni można korzystać w czasie przerw.
9. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego   i czasopism.
 
 
 

                                                ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

                                                                 na czas trwania pandemii

 

1.    Uczeń przed wejściem do biblioteki musi umyć lub zdezynfekować dłonie być w  maseczce.

2. W bibliotece mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie 4 osoby.   Pozostałe  

osoby oczekują na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m .

3.    Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru  w wolnym  dostępie. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

 

 

        ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 

1.        Zwracane książki należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka.

2.        Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę.

 

Zwracane egzemplarze poddawane są 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają 

wyłączone  z wypożyczania.